Dla każdego klubu, w tym oczywiście także dla Tenisowego Klubu Sportowego KROS w Tarnowie Podgórnym szczególną wartością są jego członkowie. Są to osoby, które utożsamiają się z celami Klubu i w miarę swoich możliwości pragną te cele realizować. Aktualnie mamy 25 członków zwyczajnych, którzy zakładali nasz Klub. Osoby pełnoletnie zgodnie z założeniami statutu (poniżej prezentujemy kilka paragrafów statutu) będą najczęściej członkami zwyczajnymi, natomiast dzieci mogą mieć status członków zawodników. Wszystkie dzieci regularnie trenujące w klubie zapraszane są do grona członków zawodników. Na zebraniu założycielskim 21.10 2011 roku w uchwale 6/2011 ustalono składkę członkowską w wysokości 5 zł/miesiąc. Prosimy członków o dokonywanie wpłat za kwartał, półrocze lub rok z dopiskiem ”składka członkowska”. Ułatwi to księgowanie tych wpłat.

Szczególne uprawnienia członka TKS KROS Tarnowo Podgórne

 1. Członek zwyczajny otrzymuje 5% zniżkę na półkolonie i obozy dla swoich dzieci.
 2. Członkowie Klubu maja pierwszeństwo przy zapisach na szkolenie w ciągu roku szkolnego, półkolonie, obozy i inne imprezy klubowe.
 3. Zgodnie ze statutem członek zwyczajny ma bierne i czynne prawo wyborcze i może w ten sposób mieć wpływ na rozwój klubu.
 4. Członkowie mają przywilej bezpłatnego uczestnictwa w wybranych imprezach klubowych.

Osoby zainteresowane członkostwem muszą wypełnić deklarację. Deklaracje będą dostępne u instruktorów.
Część Statutu TKS KROS Tarnowo Podgórne dotycząca członkostwa.

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

Członkowie dzielą się na:

 • Członków zwyczajnych
 • Członków wspierających
 • Członków honorowych
 • Członków zawodników.
 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej bez względu na miejsce zamieszkania oraz cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który:
  – ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  – nie jest pozbawiony praw publicznych,
  – przedstawi opinię (rekomendację), co najmniej 2 członków Klubu i złoży deklarację członkowską do Zarządu Klubu.
 2. Członkiem wspierającym Klubu może być osoba fizyczna i osoba prawna, która popiera cele klubu, zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu oraz zadeklaruje pomoc materialną, finansową lub merytoryczną dla Klubu.
 3. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek więcej niż połowy członków stowarzyszenia.
 4. Członkiem zawodnikiem może zostać osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu. Osoby małoletnie muszą posiadać zgodę ich ustawowych opiekunów.
 1.  Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z biernym i czynnym prawem wyborczym.
 2.  Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym.
 3. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
 4. Pełnoletni członkowie zawodnicy mają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z biernym i czynnym prawem wyborczym. W przypadku członków zawodników małoletnich, prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym mają ich ustawowi opiekunowie.
 5. Wszyscy członkowie mają prawo do:
  a) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
  b) uczestnictwa w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub,
  c) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu,
  d) korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.
 1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:
  a) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
  b) dbać o sprzęt i urządzenia Klubu,
  c) brać czynny udział w działalności Klubu,
  d) godnie reprezentować Klub,
  e) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 2. Do obowiązków członków zwyczajnych i członków zawodników należy regularne opłacanie składek członkowskich.
 3. Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.
 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,
  b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,
  c) skreślenia z listy członków w przypadku nie opłacania składek członkowskich przez okres 3 miesięcy po uprzednim upomnieniu,
  d) wykluczenia na skutek rażącego naruszania postanowień statutu, regulaminów Klubu lub uchwał jego władz,
  e) wykluczenia na wniosek przynajmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych,
  f) wykluczenia na wniosek Zarządu Klubu
  g) definitywnej zmiany barw klubowych przez zawodnika,
  h) rozwiązania Klubu.
 1. W przypadku naruszania postanowień statutu, regulaminów Klubu lub uchwał jego władz, na członka Klubu lub zawodnika mogą być nakładane kary określone w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Klubu.
 2. Członkowie i zawodnicy Klubu za aktywny udział w realizacji celów statutowych Klubu i osiągnięcia sportowe mogą otrzymywać wyróżnienia i nagrody.
 3. Rodzaje wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu